Reklamacje:

1. Sklep zobowiązany jest do sprzedania pełnowartościowego Produktu. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub jego niezgodności z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru lub jeśli jego wada została stwierdzona w rok od wydania przez Sklep Produktu. Konsument może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od Umowy sprzedaży. (Podstawa prawna art. 558 § 1 oraz art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego)

2. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie opatrzone są gwarancją producenta i sprzedającego.

3. Składając reklamację należy dostarczyć na adres Sklepu reklamowany produkt (jeśli odesłanie produktu nie jest możliwe konieczna jest dokumentacja, np. zdjęcia reklamowanych wad produktu) wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie www Sklepu. Dowodem zakupu jest paragon, faktura lub inne potwierdzenie dokonania zakupu z Sklepie.

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu skutecznego zgłoszenia reklamacji.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sklep dokona naprawy, wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.

6. Reklamacji nie podlega wadliwy Produkt jeśli Konsument został poinformowany o jego wadzie podczas zawierania Umowy sprzedaży.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w ciągu 14 dni wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

8. Sprzedawca informuje Konsumenta o warunkach gwarancji. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

9. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

10. Reklamacji nie podlegają zakupione w sklepie Produkty jeśli jego wady powstały na skutek niewłaściwego użytkowania lub Produktowi została uczyniona szkoda mechaniczna z winy Konsumenta.

Odstąpienie od umowy:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Trzecia Część Życia, ul. Rostworowskiego 3, 63-800 Gostyń lub drogą elektroniczną pisząc na adres: biuro@trzecia-czesc-zycia.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane Produkty muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania Sklepu o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Z uwagi na charakter Produktów sprzedawanych przez sklep https://trzecia-czesc-zycia.pl/ oraz ich higieniczność, w szczególnych sytuacjach (tj.stwierdzenia ewidentnego używania przed zwrotem) sklep może odmówić przyjęcia rzeczy powszechnie uznawanych za przedmioty użytku osobistego, a których użytkowanie w jakikolwiek sposób naruszałoby zasady higieniczności.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) przedmiotem świadczenia są Rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany (punkt 3.12.) na indywidualne zamówienie Konsumenta o właściwościach określonych przez niego lub ściśle związanych z jego osobą,
e) Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
f) Produkt został zakupiony w wyniku aukcji.

6. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta.

Zwrot należności klientom:

1. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, w przypadku:
a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) w przypadku uznania reklamacji, ale braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta jeśli zamówienie było opłacone:
a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,
b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

4. Konsument otrzyma zwrot płatności za zwrócony Produkt za pomocą form, z jakich skorzystał dokonując płatności.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6. W przypadku gdy Konsument dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej i jeśli Konsument nie poinformuje o zmianie rachunku bankowego, na który powinien być przesłany zwrot płatności, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność za Zamówienie

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

8. Sklep nie ma obowiązku zwrotu różnicy kosztów przesyłki jeśli Konsument wybrał droższą niż dostępne na rynku, tańsze oferty kurierskie.

Formularz zwrotu dostępny jest tutaj:

FORMULARZ ZWROTU Sklep Trzecia Część Życia